'Ashton' & 'Lawton' families

'ASHTON FAMILIES'

WILLIAM ASHTON
[ Father Richard | Mother: Elizabeth Ramsden ]

Born:  1842 Horbury, West Riding of Yorkshire, England
Spouse:
Married:
Died: