'Ashton' & 'Lawton' families

'ASHTON FAMILIES'

WILLIAM  S. ASHTON
[ Father: William Henry | Mother: Ann E ? ]

Born: 1898 Wakefield, West Yorkshire, England
Spouse:
Married:
Died: