'Ashton' & 'Lawton' families

'ASHTON FAMILIES'

WILLIAM ASHTON (2)
[ Father: George(3) | Mother: Jane Sherwood ]

Born:  1867 Alverthorpe, West Riding of Yorkshire, England
Spouse:
Married:
Died: