'Ashton' & 'Lawton' families

'ASHTON FAMILIES'

SARAH ASHTON
[ Father: Benjamin(2) | Mother: Mary Jane Denney ]

Born: 1906 Wakefield, West Yorkshire, England
Died: about 1906