'Ashton' & 'Lawton' families

'ASHTON FAMILIES'

RICHARD ASHTON (2)
[ Father: George(2) | Mother Ann ?? ]

Born: 1834 Horbury, West Riding of Yorkshire, England
Spouse: Fanny Lee, born 1835 Alverthorpe, West Riding of Yorkshire, England
Married: 04/10/1857 Alverthorpe, West Riding of Yorkshire, England
Died: 1863 Alverthorpe, West Riding of Yorkshire, England

George Arthur Mary Elizabeth
1858 1860 1862