'Ashton' & 'Lawton' families

'ASHTON FAMILIES'

MARY ASHTON
[ Father Richard | Mother: Elizabeth Ramsden ]

Born:  1844 Horbury, West Riding of Yorkshire, England
Spouse:
Married:
Died: