'Ashton' & 'Lawton' families

'ASHTON FAMILIES'

MARTHA ASHTON
[ Father: George | Mother: Ann Kippax ]

Born: 1791 Horbury, West Riding of Yorkshire, England
Spouse: George Armitage
Married:15/11/1882
Died: