'Ashton' & 'Lawton' families

'ASHTON FAMILIES'

LILLY ASHTON
[ Father: Richard(3) | Mother: Betsy Ann (nee Ashton !) ]

Born: 1899, Alverthorpe, Wakefield, West Yorkshire
Spouse:
Married:
Died: