'Ashton' & 'Lawton' families

'ASHTON FAMILIES'

JOSEPH ASHTON
[ Father: George | Mother: Ann Kippax ]

Born:  1792  Horbury, West Riding of Yorkshire, England
Spouse: 
Married:
Died: