'Ashton' & 'Lawton' families

'ASHTON FAMILIES'

JOHN ASHTON
[ Father: George(3) | Mother: Jane Sherwood ]

Born:  1862 Alverthorpe, West Riding of Yorkshire, England
Spouse:
Married:
Died: