'Ashton' & 'Lawton' families

'ASHTON FAMILIES'

HERBERT ASHTON (2)
[ Father: Benjamin(2) | Mother: Mary Jane Denney ]

Born:  15/04/1902 Wakefield, West Riding of Yorkshire, England
Spouse: Violet Lawton  born 25/11/1902 Wakefield
Married: 1934 Wakefield
Died:  13/05/1986