'Ashton' & 'Lawton' families

'ASHTON FAMILIES'

HAROLD ASHTON
[ Father: Edward Ashton | Mother: Lucy Saxton ]

Born:  1899 Alverthorpe, West Riding of Yorkshire, England
Spouse:
Married:
Died: