'Ashton' & 'Lawton' families

'ASHTON FAMILIES'

GEORGE ASHTON (4)
[ Father: Richard(2)  |  Mother:  Fanny Lee ]

Born: 1858 Alverthorpe, West Riding of Yorkshire, England
Spouse:
Married:
Died: 1872 Alverthorpe