'Ashton' & 'Lawton' families

'ASHTON FAMILIES'

GEORGE ASHTON (2)
[ Father: George | Mother: Ann Kippax ]

Born:  1799 Horbury, West Riding of Yorkshire, England
Spouse:  Ann ?? born 1799  Horbury, West Riding of Yorkshire, England
Married: about 1865 Wakefield
Died:

john richard george emma
1832 1834 1836 1841