'Ashton' & 'Lawton' families

'ASHTON FAMILIES'

EMMA ASHTON
[ Father: George(2) | Mother Ann ?? ]

Born:  1841 Horbury, West Riding of Yorkshire, England
Spouse:
Married:
Died: