'Ashton' & 'Lawton' families

'ASHTON FAMILIES'

BENJAMIN ASHTON
[ Father: George(3) | Mother: Jane Sherwood ]

Born:  1869 Alverthorpe, West Riding of Yorkshire, England
Died: about 1871 Alverthorpe, West Riding of Yorkshire