'Ashton' & 'Lawton' families

'ASHTON FAMILIES'

ANN ASHTON
[ Father: George | Mother: Ann Kippax ]

Born:  1797 Horbury, West Riding of Yorkshire, England
Spouse:
Married:
Died: