'Ashton' & 'Lawton' families

'ASHTON FAMILIES'

ANN ASHTON (3)
[ Father: John | Mother: Emma Clegg ]

Born:  1874 Alverthorpe, West Riding of Yorkshire, England
Spouse:
Married:
Died: