'Ashton' & 'Lawton' families

'ASHTON FAMILIES'

ANN ASHTON (2)
[ Father: Richard | Mother: Elizabeth Ramsden ]

Born:  1829 Horbury, West Riding of Yorkshire, England
Spouse:
Married:
Died: