'Ashton' & 'Lawton' families

'ASHTON FAMILIES'

ALICE ASHTON
[ Father: | Mother: Elizabeth ? ]

Born:  1878 Alverthorpe, West Riding of Yorkshire, England
Spouse:
Married:
Died: